ZOOM Festival manifest

ZOOM Festival manifest

Revideret 20. marts 2022

ZOOM Festivalen er en festival og konkurrence for elever på Forberedende Grunduddannelse i Danmark omfattende fagområderne film og foto.

Det vægtes, at begivenheden har karakter af festival og at den store og gode oplevelse, er i fokus. Zoom Festivalen danner en ramme, hvor elever, lærere og andre har lejlighed til at se det arbejde, der udføres på de skoler, der deltager i festivalen.

ZOOM Festivalens dommere

De konkurrencer, der indgår i Zoom Festivalen, har til hensigt at vægte seriøsitet i forhold til løsningen af den opgave som eleverne får. I konkurrencerne vurderes de resultater, som de enkelte elever eller grupper af elever fremkommer med. Vurderingen foretages af eksterne dommere med en professionel og/eller uddannelsesmæssig relevant baggrund.

Det tilstræbes at dommerne er i besiddelse af professionalisme og såvel individuelt som tilsammen har en væsentlig bredde, og som skønnes at kunne se løsningerne med den deltagende aldersgruppes øjne.

Reglerne for ZOOM

Der vælges et opgaveemne, som er fælles for de to konkurrencer inden for Film og Foto.

Emnet i konkurrencerne udleveres til samtlige deltagende elever samtidig. Altså samme dato og tidspunkt på alle deltagende skoler og med samme antal dage/timer til at løse opgaven.

Opgaverne, som eleverne skal løse, angives med kriterier for antal minutter for Film inkl. kreditering o.a. For Foto angives antal billeder og display af billederne, herunder opsætning digitalt.

Eleverne kan kun deltage i Zoom festivalen med elementer, som de selv har udført. Der må dog benyttes musik, der ikke er omfattet af ophavsret i filmkonkurrencen.

Materialet skal være produceret i løbet af den afsatte produktionsperiode i Zoom festivalen. Der må således ikke benyttes fotos eller videooptagelser, der tidligere er produceret af eleverne.

Hver elev kan deltage både i foto- og filmkonkurrencen.

Det påhviler den enkelte skole eller værkstedet / linjen, som deltager, at sikre overholdelse af regelsættet.

Om lærernes deltagelse i elevernes arbejdsproces

Der må ikke være deltagelse af lærere i projektet ud over almindelig tilrettevisning af almindelig faglig karakter. Det skal forstås sådan, at en lærer ikke aktivt må løse opgaven for eleven, men gerne bistå i almindelige undervisningssammenhænge. Reglen omfatter også lærlinge og praktikanter på værkstedet.

Etiske grænser og tolkninger af emne

Det påhviler lærerne på værkstedet, at eleverne får en bred forståelse af emnet og de mulige aspekter af dette.

Den enkelte skole eller værkstedet / linjen, må ikke opstille egne etiske, moralske eller andre regler. Emnet må ikke ændres ved at tilføre begrænsninger eller udvidelser.

Det er et mål, at eleverne går til opgaven med en åbenhed i fortolkningen af emnet og at eleverne tilskyndes til at give emnet en personlig og for dem relevant vinkel.

Elever skal kunne give deres værk en titel, som kommer til dommernes kendskab. Det skal gælde for alle konkurrencebidrag uanset fagområde.

Det påhviler også lærerne på værkstedet at vejlede eleverne og tilse, at elever ikke med eller uden hensigt tilsidesætter gældende lovgivning.

Hvis dommerne finder at et konkurrencebidrag overskrider gældende lovgivning, kan de indstille til lærerkollegiet bag Zoom festivalen, at produktet ikke indgår i konkurrencen og dermed ikke vises i forbindelse med festivalen.

Samtykkeerklæring

Hver enkelt medvirkende og model på film- og fotooptagelser skal udfylde en samtykkeerklæring. Det kan ske digitalt via mail eller andet.

Det er den enkelte lærers ansvar at samtykkeerklæringer udfyldes for alle medvirkende og modeller. Den enkelte skole opbevarer den udfyldte samtykkeerklæring.

Samtykkeerklæringer stilles til rådighed for eleverne digitalt. De kan også rekvireres digitalt hos koordinator.

Lærerkollegiet bag ZOOM Festivalen

Lærerkollegiet består af værkstedslærerne fra de skoleværksteder, der deltager i Zoom festivalen og er det forum, der i fælleskab arrangerer Zoom festivalen.

Det er også lærerkollegiet, der udstikker retningslinjer for afholdelse af Zoom festivalen – herunder dette manifest.

Med venlig hilsen
Henrik Ledet 20. marts 2022